ประวัติความเป็นมา

ประวัติความเป็นมาของศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

      วิทยาลัยครูเชียงใหม่ ได้เริ่มดำเนินโครงการศูนย์ภาษา ภายใต้การดูแลของหน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครู ซึ่งมีทั้งหมด 8 แห่งทั่วประเทศ ในปี พ.ศ. 2523 ซึ่งศูนย์ภาษา วิทยาลัยครูเชียงใหม่ เป็นศูนย์ภาษาที่จัดตั้งขึ้นเป็นแห่งที่ 2 ถัดจากศูนย์ภาษา วิทยาลัยครูจันทรเกษม โดยมีอาจารย์มานี ธรรมรักษ์ ซึ่งเป็นหัวหน้าหมวดภาษาอังกฤษเป็นหัวหน้าศูนย์ภาษาโดยตำแหน่ง โดยใช้ห้อง 128 เป็นห้องศูนย์ภาษา  เมื่อได้มีการจัดตั้งเป็นศูนย์ภาษาแล้ว ก็มีอาจารย์ชาวต่างประเทศมาช่วยสอนประจำศูนย์ฯ ทุกปี และยังได้รับความช่วยเหลือด้านบุคลากรจากหน่วยสันติภาพสหรัฐอเมริกา (Peace Corps) และองค์กรอาสาสมัครแคนาดา (CUSO) บทบาทหน้าที่ของภาควิชาและศูนย์ภาษาได้ขยายงานด้านบริการสู่ชุมชนหลายรูปแบบ อาทิ ร่วมมือกับหน่วยศึกษานิเทศก์ กรมการฝึกหัดครูจัดอบรมบุคลากรด้าน วรรณคดีอังกฤษ-อเมริกัน ภาษาศาสตร์และการเรียนการสอนภาษาอังกฤษทุกปี จัดนิทรรศการวันเด็ก และนิทรรศการวิชาการประจำปี จัดการแสดงละครภาษาอังกฤษ จัดโครงการพิเศษสอนภาษาอังกฤษ ในภาคฤดูร้อนให้แก่เด็กและเยาวชนในระดับประถมและมัธยมศึกษาในท้องถิ่น และจังหวัดใกล้เคียง และยังให้ความร่วมมือในการจัดสอนวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงอีกด้วย ด้านการพัฒนาบุคลากร กรมการฝึกหัดครูได้ส่งเสริมให้อาจารย์จากศูนย์ภาษามีโอกาสสอบคัดเลือกไปอบรมที่ประเทศอังกฤษ โดยทุน The British Council จำนวน 5 ท่าน คือ อาจารย์มานี ธรรมรักษ์  อาจารย์กมล วัชรยิ่งยง  อาจารย์บุบผชาติ พันธุ์ศรี  อาจารย์บุญเรือน วัฒนวงค์  และ อาจารย์พูนรัตน์ แสงหนุ่ม

      ในปี พ.ศ. 2542  ศูนย์ภาษาได้ย้ายมาอยู่ที่ห้อง 321

      ในปี พ.ศ. 2546  ศูนย์ภาษาได้ย้ายไปอยู่ในความดูแลของสถาบันราชภัฏเชียงใหม่

      ในปี พ.ศ. 2548 กฎกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการจัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา ฉบับฎีกา เล่ม 122 ตอนที่ 20 ก ลงวันที่ 8 มีนาคม 2548 กำหนดให้หน่วยงาน ชื่อ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ปฏิบัติหน้าที่เป็นแหล่งส่งเสริมการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศและภาษาไทยสู่สากล บริการวิชาการและสื่อทันสมัยเพื่อฝึกทักษะทางภาษา พัฒนาความรู้และความสามารถทางด้านภาษาของนักศึกษา คณาจารย์ บุคลากรของมหาวิทยาลัยและประชาชนในท้องถิ่น สนับสนุนการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางด้านวิชาการกับสถาบันการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นหน่วยงานสนับสนุนงานด้านการอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่ศิลปวัฒนธรรมดูแลสิ่งแวดล้อมทางศิลปกรรมและธรรมชาติ ตลอดจนสืบสานและเผยแพร่ภูมิปัญญาพื้นบ้านให้เป็นที่ประจักษ์แก่คนทั่วไปทั้งในและต่างประเทศ โดยมีการรวมงานของ 3 หน่วยงาน ให้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม ได้แก่ ศูนย์ภาษา ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม และสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อัญชลี วงศ์หล้า เป็นผู้อำนวยการสถาบันภาษาฯ และศูนย์ภาษา ได้ย้ายมาดำเนินการที่อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 27) ชั้น 4

     ในปี พ.ศ. 2551 ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชานาฏ  สิตานุรักษ์ ได้รับการแต่งตั้งเป็นผู้อำนวยการ กำกับดูแลการดำเนินงานของสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม

        ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2557 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้มีมติอนุมัติให้ออกข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วยศูนย์ภาษา พ.ศ. 2557 ซึ่งประกาศ ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2557 และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม 2557 เป็นต้นไป ให้ศูนย์ภาษาเป็นหน่วยงานภายในของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่จัดตั้งขึ้นโดยสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปทุมรัศมิ์  นาคนิษฐา ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ภาษา ตั้งแต่เดือนธันวาคม 2557 จนถึงปัจจุบัน

รายนามผู้บริหารศูนย์ภาษา

ตำแหน่งหัวหน้าศูนย์ภาษา

อาจารย์มานี  ธรรมรักษ์ (2523 – 2526)

อาจารย์กมล  วัชรยิ่งยง (2527 – 2529)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประภัสสร   กระแสชัย (2529 – )

อาจารย์คณิต  วนากมล

อาจารย์พูนรัตน์  แสงหนุ่ม

อาจารย์บุญเรือน วัฒนวงค์ ( – 2547)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สิทธิชัย  สาเอี่ยม (2547 – 2548)

 

ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม รับผิดชอบงานศูนย์ภาษา

อาจารย์นิตยา  สงวนงาม (2548)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธรรมกิตติ์ ธรรมโม (2548)

อาจารย์ภัทรกมล   รักสวน (2548 – 2552)

อาจารย์ฉันทนา  ศศิธรามาศ (2552 – 2556)

อาจารย์นิโลบล  วิมลสิทธิชัย (2556)

 

ตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ภาษา

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ปทมรัศมิ์  นาคนิษฐนนต์ (2557 – xxxx)

ดร. เกียรติชัย  สายตาคำ (xxxx-xxxx)

ดร. วรศิริ  บุญซื่อ (xxxx-xxxx)

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดุษฎี  รังษีชัชวาลย์ (xxxx-xxxx)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Site Statistics
  • Today's visitors: 20
  • Today's page views: : 36
  • Total visitors : 76,194
  • Total page views: 120,629