ผู้บริหาร บุคลากร

   

                        

                          ดร. วรศิริ  บุญซื่อ

     ผู้อำนวยการศูนย์ภาษา (โทร. 5861)

                    

ชิสา

                        นางสาวชิสา บุญเจริญ

         งานวิชาการและวิจัย (โทร. 5868)

สุวัฒน์

                  นายสุวัฒน์ ดวงทอง

งานนโยบายและแผน งบประมาณ เทคโนโลยีสารสนเทศ (โทร. 5866)

          นางสาวสิริภาภรณ์ คำปิงบุตร

 งานบริหารงานทั่วไปและบริหารงานบุคคล (โทร. 5867)

                นางสาววรวลัญช์  ธิปาแก้ว

          งานวิชาการและวิจัย (โทร. 5868)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Site Statistics
  • Today's visitors: 0
  • Today's page views: : 0
  • Total visitors : 60,965
  • Total page views: 98,460