ผู้บริหาร บุคลากร

   

           

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ดุษฎี รังษีชัชวาล

  รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์ภาษา

                   (Tel. 053 885861)

                    

                 นางสาวชิสา บุญเจริญ

                   งานวิชาการและวิจัย

                    (Tel. 053 885865)

 

                  นายสุวัฒน์ ดวงทอง

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และนโยบายและแผน

                  (Tel. 053 885866)

 

          นางสาวสิริภาภรณ์ คำปิงบุตร

 งานบริหารงานทั่วไปและบริหารงานบุคคล

                 (Tel. 053 885867)

 

                นางสาววรวลัญช์  ธิปาแก้ว

                     งานวิชาการและวิจัย

                       (Tel. 053 885864)

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Site Statistics
  • Today's visitors: 0
  • Today's page views: : 0
  • Total visitors : 76,736
  • Total page views: 121,383