ข่าวประชาสัมพันธ์

CMRU-TEP 2567

การสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐาน CEFR โดยใช้ข้อสอบ CMRU-TEP สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปีที่ต้องการสอบวัดระดับความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ เงื่อนไขการสมัครสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR โดยใช้ข้อสอบ CMRU-TEP ศูนย์ภาษาขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครสอบทุกกรณีผู้สมัครสอบสามารถเปลี่ยนรอบสอบได้ตามกำหนดการด้านหลังแต่ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้สมัครสอบได้ เวลาจัดสอบ 09.00 – 11.30 น. ห้องละ 30 ท่านสถานที่สอบ ห้อง

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงทะเบียนขอรับวุฒิบัตร CMRU-TEP ปีการศึกษา 2566

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หรือปีสุดท้าย ปีการศึกษา 2566 ที่สอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษ CMRU-TEP แล้ว และต้องการวุฒิบัตร ลงทะเบียนเพื่อขอรับวุฒิบัตร โดยมีขั้นตอนดังนี้ ลงทะเบียนเพื่อขอรับวุฒิบัตร (Click) ช่วงเวลาลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม – 16 พฤศจิกายน 2566

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลสอบ CMRU-TEP ปีการศึกษา 2566 (สอบรอบที่ 2)

ผลสอบ CMRU-TEP นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2  เปิดให้ลงทะเบียนเพื่อขอรับวุฒิบัตรการสอบ CMRU-TEP ระหว่างวันที่ 16 ตค. 66 – 16 พย. 66 ติดต่อ สอบถามส่งข้อความ

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลสอบ CMRU-TEP ปีการศึกษา 2566 (สอบรอบที่ 1)

ผลสอบ CMRU-TEP นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1  เปิดให้ลงทะเบียนเพื่อขอรับวุฒิบัตรการสอบ CMRU-TEP ระหว่างวันที่ 16 ตค. 66 – 16 พย. 66 นักศึกษาที่เข้าสอบแล้ว แต่ผลสอบขึ้นว่า

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงทะเบียนสอบวัดความสามารถทักษะภาษาอังกฤษ CMRU-TEP (CMRU Test of English Proficiency) ปีการศึกษา 2566 : รอบ 2

สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (หรือชั้นปีสุดท้าย)  ทุกคณะ  ปีการศึกษา 2566 เท่านั้น ลงทะเบียนสอบโดยเลือกวัน/เวลาเพื่อลงทะเบียน แสดงบัตรประจำตัวนักศึกษา และใช้ดินสอ 2B ยางลบ และปากกาในการทำแบบทดสอบ มาสอบตรงเวลา เนื่องจาก Part แรกเป็นการสอบ Listening ที่ต้องฟังพร้อมกัน และเปิดให้ฟังรอบเดียวเท่านั้น นักศึกษาที่ลงทะเบียนแล้ว หากข้อมูลนักศึกษาผิดพลาดให้ไปแก้ในใบเซ็นชื่อเข้าสอบ ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในระบบได้ หรือหากต้องการเปลี่ยน วัน/เวลาสอบ

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงทะเบียนสอบวัดความสามารถทักษะภาษาอังกฤษ CMRU-TEP (CMRU Test of English Proficiency) ปีการศึกษา 2566

สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (หรือชั้นปีสุดท้าย)  ทุกคณะ  ปีการศึกษา 2566 เท่านั้น ลงทะเบียนสอบโดยเลือกวัน/เวลาเพื่อลงทะเบียน แสดงบัตรประจำตัวนักศึกษา และใช้ดินสอ 2B ยางลบ และปากกาในการทำแบบทดสอบ มาสอบตรงเวลา เนื่องจาก Part แรกเป็นการสอบ Listening ที่ต้องฟังพร้อมกัน และเปิดให้ฟังรอบเดียวเท่านั้น นักศึกษาที่ลงทะเบียนแล้ว หากข้อมูลนักศึกษาผิดพลาดให้ไปแก้ในใบเซ็นชื่อเข้าสอบ ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในระบบได้ หรือหากต้องการเปลี่ยน วัน/เวลาสอบ

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการจัดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษาโดยใช้ข้อสอบ CMRU-TEP ประจำปีงบประมาณ 2566

 >> Download CMRU-TEP for Graduate Student 2023 (File.PDF)  >> Download CMRU-TEP for Graduate Student 2024 (File.PDF) .. สอบถามเพื่อเติม Inbox FACEBOOK

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลสอบ CMRU-TEP นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 2)

ผลสอบ CMRU-TEP นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 2 จัดสอบระหว่างวันที่ 3 – 7 ตุลาคม 2565  ติดต่อ สอบถามส่งข้อความ Inbox FB ที่ Facebook : Language

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงทะเบียนขอรับวุฒิบัตร CMRU-TEP ปีการศึกษา 2565

ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หรือปีสุดท้าย ปีการศึกษา 2565 ที่สอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษ CMRU-TEP แล้วและต้องการวุฒิบัตร ลงทะเบียนเพื่อขอรับวุฒิบัตร โดยมีขั้นตอนดังนี้ ลงทะเบียนเพื่อขอรับวุฒิบัตร (Click) ศูนย์ภาษา ทำการตรวจสอบข้อมูลระดับคะแนนของนักศึกษา  ศูนย์ภาษาจัดส่ง E-Certificate ให้นักศึกษาตาม E-mail ของนักศึกษาที่ลงทะเบียนไว้    

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลสอบ CMRU-TEP นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (รอบที่ 1)

ผลสอบ CMRU-TEP นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 รอบที่ 1 จัดสอบระหว่างวันที่ 12 – 23 กันยายน 2565  นักศึกษาที่ ผลสอบไม่ถึงระดับ B1 สามารถลงทะเบียนสอบใหม่ รอบที่ 2

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

โครงการจัดสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ TOEIC ประจำปีการศึกษา 2565

เปิดรับสมัคร การสอบ TOEIC สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ รอบที่ วันที่จัดสอบ วันที่หมดเขตรับสมัคร 1 วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน 2565 วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2565 2 วันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

กำหนดการจัดสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษสำหรับบัณฑิตศึกษา โดยใช้ข้อสอบ CMRU-TEP ประจำปี 2565

การรับสมัคร : สมัครด้วยตนเองและชำระค่าธรรมเนียมการสอบ จำนวน 800 บาท ได้ที่ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ** โปรดเก็บใบเสร็จค่าธรรมเนียมการชำระเงินไว้เพื่อเป็นเอกสารยืนยันในการเข้าสอบในวันสอบ** สถานที่สอบ : ห้อง 27044 ศูนย์ภาษา ชั้น 4

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศ.. เรื่อง หมายเลขโทรศัพท์สำนักงานศูนย์ภาษาใช้ไม่ได้ชั่วคราว

เนื่องจาก หมายเลขโทรศัพท์สำนักงานศูนย์ภาษา (053 885866-68) ขัดข้อง ใช้ไม่ได้ชั่วคราว หากต้องการติดต่อ/สอบถาม ศูนย์ภาษา สามารถ Inbox Facebook ได้ที่ https://www.facebook.com/LCCMRU  

Read More
Site Statistics
  • Today's visitors: 19
  • Today's page views: : 35
  • Total visitors : 76,193
  • Total page views: 120,628