Author: admin

ข่าวประชาสัมพันธ์

CMRU-TEP 2567

การสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ ตามมาตรฐาน CEFR โดยใช้ข้อสอบ CMRU-TEP สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปีที่ต้องการสอบวัดระดับความรู้และทักษะภาษาอังกฤษ เงื่อนไขการสมัครสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษตามมาตรฐาน CEFR โดยใช้ข้อสอบ CMRU-TEP ศูนย์ภาษาขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าสมัครสอบทุกกรณีผู้สมัครสอบสามารถเปลี่ยนรอบสอบได้ตามกำหนดการด้านหลังแต่ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อผู้สมัครสอบได้ เวลาจัดสอบ 09.00 – 11.30 น. ห้องละ 30 ท่านสถานที่สอบ ห้อง

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงทะเบียนขอรับวุฒิบัตร CMRU-TEP ปีการศึกษา 2566

นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หรือปีสุดท้าย ปีการศึกษา 2566 ที่สอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษ CMRU-TEP แล้ว และต้องการวุฒิบัตร ลงทะเบียนเพื่อขอรับวุฒิบัตร โดยมีขั้นตอนดังนี้ ลงทะเบียนเพื่อขอรับวุฒิบัตร (Click) ช่วงเวลาลงทะเบียน ตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม – 16 พฤศจิกายน 2566

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลสอบ CMRU-TEP ปีการศึกษา 2566 (สอบรอบที่ 2)

ผลสอบ CMRU-TEP นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 2  เปิดให้ลงทะเบียนเพื่อขอรับวุฒิบัตรการสอบ CMRU-TEP ระหว่างวันที่ 16 ตค. 66 – 16 พย. 66 ติดต่อ สอบถามส่งข้อความ

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศผลสอบ CMRU-TEP ปีการศึกษา 2566 (สอบรอบที่ 1)

ผลสอบ CMRU-TEP นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 รอบที่ 1  เปิดให้ลงทะเบียนเพื่อขอรับวุฒิบัตรการสอบ CMRU-TEP ระหว่างวันที่ 16 ตค. 66 – 16 พย. 66 นักศึกษาที่เข้าสอบแล้ว แต่ผลสอบขึ้นว่า

Read More
ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงทะเบียนสอบวัดความสามารถทักษะภาษาอังกฤษ CMRU-TEP (CMRU Test of English Proficiency) ปีการศึกษา 2566 : รอบ 2

สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 (หรือชั้นปีสุดท้าย)  ทุกคณะ  ปีการศึกษา 2566 เท่านั้น ลงทะเบียนสอบโดยเลือกวัน/เวลาเพื่อลงทะเบียน แสดงบัตรประจำตัวนักศึกษา และใช้ดินสอ 2B ยางลบ และปากกาในการทำแบบทดสอบ มาสอบตรงเวลา เนื่องจาก Part แรกเป็นการสอบ Listening ที่ต้องฟังพร้อมกัน และเปิดให้ฟังรอบเดียวเท่านั้น นักศึกษาที่ลงทะเบียนแล้ว หากข้อมูลนักศึกษาผิดพลาดให้ไปแก้ในใบเซ็นชื่อเข้าสอบ ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในระบบได้ หรือหากต้องการเปลี่ยน วัน/เวลาสอบ

Read More
Site Statistics
  • Today's visitors: 0
  • Today's page views: : 0
  • Total visitors : 76,736
  • Total page views: 121,383