ข่าวประชาสัมพันธ์

การอบรมเตรียมความพร้อมก่อนสอบ TOEIC

วันจันทร์ที่ 27 พฤษภาคม 2562 ศูนย์ภาษาจัดอบรมให้กับนักศึกษาจำนวน 37 คน ที่สมัครสอบ TOEIC ก่อนสอบจริงในวันพุธที่ 29 พฤษภาคม 2562

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Site Statistics
  • Today's visitors: 22
  • Today's page views: : 38
  • Total visitors : 72,688
  • Total page views: 115,399