ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงทะเบียนสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษ Language Achievement Test สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี (ครั้งที่ 1) ปีการศึกษา 2563

คำชี้แจง :

 • สอบโดยใช้คอมพิวเตอร์ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27
 • วิทยาเขตเวียงบัว : สอบวันที่ 20-24 และ 29-31 กรกฎาคม 2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27 (วิทยาเขตเวียงบัว)
 • วิทยาเขตแม่ริม    : สอบวันที่ 3-7 สิงหาคม 2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ดิจิทัล 1 ชั้น 3 อาคารอเนกประสงค์ด้านภาษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ ศูนย์แม่ริม
 • แบบทดสอบมี 7 Part 180 ข้อ เวลา 90 นาที จับเวลาในการทำทุกข้อ
 • ลงทะเบียนสอบโดยเลือก วัน/เวลาเพื่อลงทะเบียน ตามวิทยาเขตที่สะดวก
 • นักศึกษาที่ลงทะเบียนแล้ว หากข้อมูลนักศึกษาผิดพลาดให้ไปแก้ในใบเซ็นชื่อเข้าสอบ ไม่สามารถแก้ไขข้อมูลในระบบได้ หรือหากต้องการเปลี่ยน วัน/เวลาสอบ ให้ลงทะเบียนใหม่
 • สำหรับนักศึกษาที่ไม่ได้สอบรอบนี้ สามารถสอบรอบหน้าได้ โดยรอประกาศแจ้งจากศูนย์ภาษา

 

วิทยาเขตเวียงบัว :

วันที่สอบลงทะเบียน
วันจันทร์ ที่ 20 กรกฎาคม 2563เวลา
ห้องสอบ : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27 (วิทยาเขตเวียงบัว)
9.30-11.00 น.ตรวจสอบรายชื่อ
13.00-14.30 น.ตรวจสอบรายชื่อ
15.00-16.30 น.ตรวจสอบรายชื่อ
วันอังคาร ที่ 21 กรกฎาคม 2563เวลา
ห้องสอบ : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27 (วิทยาเขตเวียงบัว)
9.30-11.00 น.ตรวจสอบรายชื่อ
13.00-14.30 น.ตรวจสอบรายชื่อ
15.00-16.30 น.ตรวจสอบรายชื่อ
วันพุธ ที่ 22 กรกฎาคม 2563เวลา
ห้องสอบ : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27 (วิทยาเขตเวียงบัว)
9.30-11.00 น.ตรวจสอบรายชื่อ
13.00-14.30 น.ตรวจสอบรายชื่อ
15.00-16.30 น.ตรวจสอบรายชื่อ
วันพฤหัสบดี ที่ 23 กรกฎาคม 2563เวลา
ห้องสอบ : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27 (วิทยาเขตเวียงบัว)
9.30-11.00 น.ตรวจสอบรายชื่อ
13.00-14.30 น.ตรวจสอบรายชื่อ
15.00-16.30 น.ตรวจสอบรายชื่อ
วันศุกร์ ที่ 24 กรกฎาคม 2563เวลา
ห้องสอบ : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27 (วิทยาเขตเวียงบัว)
9.30-11.00 น.ตรวจสอบรายชื่อ
13.00-14.30 น.ตรวจสอบรายชื่อ
15.00-16.30 น.ตรวจสอบรายชื่อ
วันพุธ ที่ 29 กรกฎาคม 2563เวลา
ห้องสอบ : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27 (วิทยาเขตเวียงบัว)
9.30-11.00 น.ตรวจสอบรายชื่อ
13.00-14.30 น.ตรวจสอบรายชื่อ
15.00-16.30 น.ตรวจสอบรายชื่อ
วันพฤหัสบดี ที่ 30 กรกฎาคม 2563เวลา
ห้องสอบ : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27 (วิทยาเขตเวียงบัว)
9.30-11.00 น.ตรวจสอบรายชื่อ
13.00-14.30 น.ตรวจสอบรายชื่อ
15.00-16.30 น.ตรวจสอบรายชื่อ
วันศุกร์ ที่ 31 กรกฎาคม 2563เวลา
ห้องสอบ : ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ศูนย์ภาษา ชั้น 4 อาคาร 27 (วิทยาเขตเวียงบัว)
9.30-11.00 น.ตรวจสอบรายชื่อ
13.00-14.30 น.ตรวจสอบรายชื่อ
15.00-16.30 น.ตรวจสอบรายชื่อ

 

วิทยาเขตศูนย์แม่ริม : … ยกเลิกการสอบ เนื่องจากห้องสอบใช้ในการเรียนการสอน …

วันจันทร์ ที่ 3 สิงหาคม 2563เวลา
ห้องสอบ :ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ดิจิทัล 1 ชั้น 3
9.30-11.00 น.ตรวจสอบรายชื่อ
อาคารอเนกประสงค์ด้านภาษา
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00-14.30 น.ตรวจสอบรายชื่อ
(ศูนย์แม่ริม)15.00-16.30 น.ตรวจสอบรายชื่อ
วันอังคาร ที่ 4 สิงหาคม 2563เวลา
ห้องสอบ :ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ดิจิทัล 1 ชั้น 3
9.30-11.00 น.ตรวจสอบรายชื่อ
อาคารอเนกประสงค์ด้านภาษา
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00-14.30 น.ตรวจสอบรายชื่อ
(ศูนย์แม่ริม)15.00-16.30 น.ตรวจสอบรายชื่อ
วันพุธ ที่ 5 สิงหาคม 2563เวลา
ห้องสอบ :ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ดิจิทัล 1 ชั้น 3
9.30-11.00 น.ตรวจสอบรายชื่อ
อาคารอเนกประสงค์ด้านภาษา
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00-14.30 น.ตรวจสอบรายชื่อ
(ศูนย์แม่ริม)15.00-16.30 น.ตรวจสอบรายชื่อ
วันพฤหัสบดี ที่ 6 สิงหาคม 2563เวลา
ห้องสอบ :ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ดิจิทัล 1 ชั้น 3
9.30-11.00 น.ตรวจสอบรายชื่อ
อาคารอเนกประสงค์ด้านภาษา
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00-14.30 น.ตรวจสอบรายชื่อ
(ศูนย์แม่ริม)15.00-16.30 น.ตรวจสอบรายชื่อ
วันศุกร์ ที่ 7 สิงหาคม 2563เวลา
ห้องสอบ :ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
ดิจิทัล 1 ชั้น 3
9.30-11.00 น.ตรวจสอบรายชื่อ
อาคารอเนกประสงค์ด้านภาษา
และเทคโนโลยีสารสนเทศ
13.00-14.30 น.ตรวจสอบรายชื่อ
(ศูนย์แม่ริม)15.00-16.30 น.ตรวจสอบรายชื่อ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Site Statistics
 • Today's visitors: 0
 • Today's page views: : 0
 • Total visitors : 76,736
 • Total page views: 121,383