ข่าวประชาสัมพันธ์

ลงทะเบียนทดสอบ ข้อสอบวัดความสามารถทักษะภาษาอังกฤษ CMRU-TEP (CMRU Test of English Proficiency) สำหรับนักศึกษาทุกชั้นปี ทุกคณะ

  • เป็นการทดสอบเพื่อประเมิน ข้อสอบ CMRU-TEP ชุดใหม่เท่านั้น นักศึกษาไม่สามารถนำผลไปอ้างอิงได้
  • ใช้ดินสอ 2B ในการทำข้อสอบ
  • เวลา 2.30 ชั่วโมง
  • นักศึกษาลงทะเบียนสอบได้ทุกชั้นปี ทุกคณะ
  • ลงทะเบียนสอบโดยเลือกวัน/เวลาเพื่อลงทะเบียน
  • ห้องสอบ : ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ
วันที่สอบลงทะเบียน (เลือกที่เวลา)
วันพฤหัสบดี ที่ 2 กุมภาพันธ์ 256613.30 – 16.00 น.ตรวจสอบรายชื่อ
วันศุกร์ ที่ 3 กุมภาพันธ์ 256609.00 – 11.30 น.ตรวจสอบรายชื่อ
13.30 – 16.00 น.ตรวจสอบรายชื่อ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Site Statistics
  • Today's visitors: 23
  • Today's page views: : 39
  • Total visitors : 72,689
  • Total page views: 115,400